Obchodní podmínky

1. Základní údaje

HARDSON s.r.o., se sídlem Okružní 2319, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 1545 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové.
Společnost je plátcem DPH.
IČ: 43463134
DIČ: CZ43463134
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje

Kontakt: 603 144 232
Email: info@hardson.cz ; objednavky@hardson.cz
Pro objednávky na E-SHOPu prosím vyplňte objednávkový formulář nebo pošlete email na objednavky@hardson.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.hardson.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a vyhrazuje si právo na změnu ceny uvedené na internetu před potvrzením objednávky. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Obchodní podmínky / Doprava
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

BAZAR

Zboží nabízené v položce bazar je zboží jednotlivých prodejců, hardson.s.r.o. za toto zboží neručí a vyřízení objednávek je vždy věcí prodávajícího, který přímo komunikuje s kupujícím. Popis zboží a fotky zajiš|ťuje prodávající. Platba jde přímo na účet prodávajícího. U tohoto zboží není možný odpočet DPH(pokud prodávající není schopen vystavit daňový doklad). Hardson s.r.o. pouze poskytuje prodávajícím bezplatně možnost nabízet použité zboží. Nepřebírá tím žádnou odpovědnost za správný popis zboží a za správné dodání tohoto zboží od prodávajících.


3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.hardson.cz v sekci Obchodní podmínky / Doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit  dobírkou v místě předání, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Osobní odběr zboží se týká pouze zboží Harley Davison a je umožněn pouze po dohodě. Zboží Harley Davison je zákazníkovi v sídle rezervováno po dobu 5-ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník si může, po předchozí telefonické domluvě, zboží v místě sídla dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v sídle dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě hardson.cz, kontaktuje nás telefonicky nebo emailem na reklamace@hardson.cz. Na emaily odpovídáme do 2 pracovních dnů.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@hardson.cz nebo písemně v sídle dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@hardson.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hardson.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Doprava

Osobní odběr

Osobní odběr je možné provést pouze po dohodě u zboží Harley Davison v sídle firmy, adresa je HARDSON s.r.o., Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01.
Je vždy nutné, se předem domluvit telefonicky 603144232 nebo emailem na info@hardson.cz
Při osobním odběru není možné zboží zaplatit hotově.
Platba bankou předem - zboží zaplatíte bankovním převodem a pak si jej osobně vyzvednete.  Při vyzvednutí zboží budete vyzváni k prokázání totožnosti.
Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.

Česká pošta, PPL

Zboží můžete zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou.
V případě platby na náš bankovní účet, bude zboží expedováno do dvou pracovních dnů po připsání platby.
V případě dobírky je zbočí expedováno do dvou dnů od potvrzení smlouvy dodavatelem.
Pošta doručuje většinoui zboží do 5-ti pracovních dnů od expedice zásilky.
Doprava a balné je hrazeno zákazníkem. V případě platby bankovním převodem ve výši 80,00 KČ bez DPH. V případě dobírky 130,00 KČ bez DPH. Výše poštovného se může lišit v závislosti od druhu zásilky.

Cena dopravy je uvedena s DPH.

Nacházíte se: Home > Obchodní podmínky >

Aktuality
Akce pro zákazníky HARDSON

VELKÉ SLEVY bot Harley-DavidsonSmile

Eshop